Jakie są najważniejsze wymagania stawiane cudzoziemcom spoza UE którzy chcą zatrudnić się w Polsce?

Jakie są najważniejsze wymagania stawiane cudzoziemcom spoza UE którzy chcą zatrudnić się w Polsce?

Kluczowe wymogi stawiane cudzoziemcom spoza UE szukającym pracy w Polsce

Aby cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogli znaleźć pracę w Polsce i być legalnie zatrudniani w naszym kraju, muszą oni spełnić szereg określonych wymogów. Przede wszystkim potencjalny pracownik musi posiadać ważne zezwolenie na osiedlenie się oraz dokument potwierdzający powód pobytu. Kolejnym wymaganiem jest uzyskanie polskiego numeru PESEL, a także zameldowanie w banku.

Oprócz tego pracodawca może wymagać od pracownika okazania dokumentów potwierdzających posiadany przez niego wymóg wykształcenia. Pracownik obcokrajowiec powinien również mieć wykupione ubezpieczenie chorobowe, obowiązkowe ubezpieczenie odprawy emerytalnej oraz ubezpieczenie od wypadków przy pracy.

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca wyżej wymienione wymogi stawiane cudzoziemcom spoza UE poszukujących pracy w Polsce:

Rodzaj dokumentu Status
Zezwolenie na osiedlenie się Obowiązkowy
Dokument potwierdzający powód pobytu Obowiązkowy
Polski numer PESEL Obowiązkowy
Wymóg wykształcenia Mogący wystąpić
Ubezpieczenie chorobowe Obowiązkowy
Ubezpieczenie przed odprawą emerytalną Obowiązkowy
Ubezpieczenie od wypadków przy pracy Obowiązkowy

Co muszą wiedzieć Cudzoziemcy spoza UE chcący zatrudnić się w Polsce?

Jakie są najważniejsze wymagania?

Osoby spoza Unii Europejskiej które chcą zatrudnić się w Polsce muszą być świadome wielu zagadnień, aby wyrazić zgodę na podjęcie legalnej pracy. Wymagania dla cudzoziemców różnią się w zależności od miejsca zatrudnienia, ale na ogół obejmują: posiadanie długoterminowej wizy, wystąpienie do właściwego policjanta kontrolnego w celu ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę oraz uzyskanie unijnego certyfikatu pobytu.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt i pracę, osoba spoza UE musi być spełnić następujące pytania:

  • Czy ma ważną długoterminową wizę?
  • Czy ma odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne i prawne?
  • Czy zapewni stabilne dochody?
  • Czy spełnia wymagania dotyczące języka?
  • Czy zapewnia oznaczoną lokalizację zamieszkania lub wynajęte miejsce zamieszkania?
  • Czy będzie stosować się do przepisów dotyczących pracy oraz praw pracownika?

Ponadto, cudzoziemcy mają obowiązek posiadania z urzędami skarbowymi i pracowniczymi, które są upoważnione do wystawienia osobie spoza UE następujących dokumentów:

Rodzaj dokumentu Cel
NIP Numer identyfikacji podatkowej
REGON Numer identyfikacji statystycznej
KRS Numer rejestrowy spółki

Oprócz ubiegania się o ważne dokumenty, osoby spoza UE muszą uzyskać zgodę Izby Skarbowej na zdefiniowane przez nich miejsce zamieszkania, a także posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne i prawne oraz dowody tożsamości i potwierdzenia zatrudnienia.

Wymagania Obowiązujące Obcokrajowców w Polsce

Cudzoziemcy Spoza UE Pragnący Zatrudnić się w Polsce

Aby cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mieli możliwość legalnego zatrudnienia w Polsce, muszą spełnić szereg wymagań. Obywatele państw nienależących do UE są zobowiązani złożyć wniosek do właściwego dla danego terenu wojewódzkiego urzędu w sprawie wydania pozwolenia na zatrudnienie. Aby móc złożyć ten wniosek, jesteś zobowiązany do spełnienia następujących wymagań:

  • Legitymacja członkowska wynikająca z prawa pobytu w Polsce.
  • Świadectwo potwierdzające pozytywne zakończenie procesu certyfikacji kwalifikacji zawodowych.
  • Skierowanie od pracodawcy lub agencji pracy tymczasowej.
  • Kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Obywatele państw spoza UE mogą też przedstawić inne od wyżej wymienionych dokumentów, np. ruchomość zawodowa. Aby móc wykonywać w Polsce określone zawody, będziecie również potrzebować zezwolenia na podstawie art. 23 ustawy o cudzoziemcach. Osobom spoza UE, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą, może być wymagany wniosek zgodny z postanowieniami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Czytelnik: Obywatel Państwa Spoza UE
Wymogi Legitymacja członkowska, świadectwo potwierdzające pozytywne zakończenie procesu certyfikacji kwalifikacji zawodowych, skierowanie od pracodawcy lub agencji pracy tymczasowej, kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na pytanie, jakie wymagania muszą spełnić obywatele spoza UE, by legalnie podjąć pracę w Polsce, kliknij w ten link i dowiedz się więcej: https://kancelaria-migrant.pl/blog-i-porady/jak-zatrudnic-cudzoziemca.html.